PROJEKTY

REALIZACE VDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO PROFESTNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI LENA NÁBYTEK, S.R.O.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011562

CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu Cílem projektu je za finanční podpory Evropské unie zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Hlavní cílem projektu je takový odborný růst zaměstnanaců, abyse firma mohla lépe adaptovat na nově vznikající potřeby trhu. Důležitým přínosem je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách.

POPIS PROJEKTU:

Zapojení zaměstnanců přispěje ke zvýšení jejich angažovanosti v pracovním procesu. Dílčím cílem projektu je také zvýšení kvality výroby, zefektivnění výrobních postupů a snížení zmetkovitosti. Těchto cílů by mělo být dosaženo pomocí zvyšování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců ve výrobě.

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITY PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI LENA NÁBYTEK, S.R.O.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je odborný růst zaměstnanců, pomocí kterého se firma může lépe adaptovat na nově vznikající potřeby trhu a zvýšit svou konkurenceschopnost. Dalším cílem projektu je také zvýšení kvality výroby, zefektivnění výrobních postupů a snížení zmetkovitosti v návaznosti na nově získané znalosti a dovednosti.
Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

POPIS PROJEKTU:

Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí zaměstnanců. Vybraná školení zaměstnanců ve výrobě budou proškolena pomocí interních lektorů. Manažerské a odborné kurzy povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

VÝSLEDEK PROJEKTU:

Hlavním přínosem je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách.
Výsledkem projektu je zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM V AREÁLU SPOLEČNOSTI LENA NÁBYTEK, S.R.O., II. ETAPA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001648

CÍL PROJEKTU:

Cílem předkládaného projektu je snížení množství dodávané energie z distribuční sítě a její nahrazení vlastní vyrobenou elektřinou.

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu truhlářské a čalounické výroby společnosti žadatele – LENA NÁBYTEK, s.r.o. Fotovoltaická elektrárna bude instalována na vlastní průmyslové budově o výkonu 99 kW s využitím akumulace elektřiny do bateriového systému o kapacitě 99 kWh.