OBCHODNÍ PODMÍNKY

·  Úvodní ustanovení

·  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

·  Zrušení objednávky

·  Dodací podmínky

·  Kupní cena a platební podmínky

·  Odstoupení od smlouvy kupujícím

·  Práva z odpovědnosti za vady, záruka

·  Ochrana osobních údajů

·  Závěrečná ustanovení

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost LENA NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Holešov, Palackého 62, Všetuly, PSČ 769 01, IČ: 255 38 021 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 31471, (dále jen „Prodávající, Dodavatel“).

2.     Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „Spotřebitel“), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník, Kupující, Objednatel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto smluvní vztahy se řídí zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

3.     Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“).

2.     Učinit objednávku je možné prostřednictvím e-mailu, přímou návštěvou v provozovně nebo telefonicky. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3.     Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje:
– jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele – právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby,
-přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
– IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
– přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
– počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
– způsob doručení,
– platební metodu.

4.     Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5.     Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Potvrzení prostřednictvím e-mailu probíhá pouze v případě elektronické objednávky.

 

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

1.     Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.)

2.     Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VI. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1.     Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 4 – 6 týdnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.     Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího (jedná se zejména o špatné povětrnostní podmínky, déšť, sníh, mlha apod.), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dodání zboží.

3.     K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

4.     Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

V. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.

2.     Způsob platby jakéhokoli zboží – bankovním převodem nebo v hotovosti.

3.     Při platbě v hotovosti zaplatí částku při převzetí zboží v sídle společnosti.

4.     V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 3 pracovních dnů od podání závazné objednávky.

5.     Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, ZÁRUKA

1.     Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.     Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním, tedy údaje uvedené v  objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.     Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu odbyt@lena.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemnou formou a odešle na adresu LENA NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Holešov, Palackého 62, Všetuly, PSČ 769 01.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.lena.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

2.     Společnost LENA NÁBYTEK, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a LENA NÁBYTEK, s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

 

 

Reklamační řád

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tento reklamační řád vydává společnost LENA NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Holešov, Palackého 62, Všetuly,  PSČ 769 01, IČ: 255 38 021 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 31471, (dále jen „Prodávající“), pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

2.     Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

1.     Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí Zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou jedná se o rozpor s kupní smlouvou.

2.     Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

3.     V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se Zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může Zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.     Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník povinnost tuto vadu bez zbytečného odkladu reklamovat. Případné prodlení s vytknutím vady Nábytku či jeho části může mít za následek znehodnocení Nábytku či jeho části a může být důvodem k odmítnutí uplatnění práv z vadného plnění (zamítnutí reklamace).

2.     Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

3.     Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4.     Záruka se netýká žmolkování, krčení nebo blednutí látky, zvlnění a zvrásnění kůže nebo jiného potahového materiálu, které vzniklo užíváním výrobku. Jako závada se nehodnotí přirozené natáhnutí čalounění sedací soupravy způsobené běžným používáním. Záruka rovněž nezahrnuje změny v měkkosti – pružnosti opěradel, sedáků, polštářů, otlačení na matracích apod.,  vzniklé jako výsledek normálního používání nábytku. Není to vada výrobku.

5.     Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 20 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

6.     Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

 

IV. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1.     Zákazník může uplatnit reklamaci:
– Písemně na adrese sídla Prodávajícího: LENA NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Holešov, Palackého 62, Všetuly, PSČ 769 01.
– Elektronicky na elektronické adrese: odbyt@lena.cz
– Telefonicky na čísle +420 573 504 423

2.     Zákazník zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu sídla společnosti Prodávajícího.

3.     Nákup reklamovaného zboží prokazuje Zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího.

4.     Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.     Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.

6.     Kupující se může informovat o stavu reklamace:
– Elektronicky na elektronické adrese: odbyt@lena.cz
– Telefonicky na čísle +420 573 504 423

7.     S  účinností  od 1.2.2016 může (objednatel) kupující  podle  zák. č.  634/1992 Sb., o  ochraně  spotřebitele  v  platném  znění,  využít  možnosti  mimosoudního  řešení spotřebitelských  sporů  v případě  neuznané  reklamace.  Dozor nad mimosoudním řešením spotřebitelských sporů má v tomto případě Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení, (pravidla pro postup při řešení spotřebitelských sporů oddělením ADR) nalezne (objednatel) kupující na těchto stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Elektronicky může (objednatel) kupující podat svůj návrh pomocí online formuláře https://adr.coi.cz/cs.

 

V. REKLAMAČNÍ LHŮTY

1.     Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

2.     Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

3.     Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

 

VI. VADY ODSTRANITELNÉ A NEODSTRANITELNÉ

1.     Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

2.     V případě výskytu odstranitelné vady má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

3.     V případě vady odstranitelné má Zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
– Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
– Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

4.     Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

5.     Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
– požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
– nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.     V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti LENA NÁBYTEK, s. r. o.

SOUHLAS SE ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom Vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se LENA NÁBYTEK, s.r.o. se sídlem Palackého 62, Všetuly, 769 01 Holešov, IČO: 255 38 021 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“),
 2. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“),
 3. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
 4. Zákon č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.lena.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

 1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním služeb při plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10-ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 2. Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo/e-mail) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách.
 3. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 4. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 5. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 6. Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 7. Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcí a dalších obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

 1. Obchodním partnerům Společnosti, např. dopravců, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika);
 2. Dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu), či povinna (např. orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3) písm. b) GDPR.

COOKIES

Pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve Vašem počítači, sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníka, k analytickému účelu portálů, příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení Vašeho prohlížeče, což však může vést ke snížení funkčnosti stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
Pokud nebudete souhlasit s pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) obratem zašlete zamítavé stanovisko na e-mailovou adresu: odbyt@lena.cz.

Tým společnosti: LENA NÁBYTEK, s.r.o.

SOUHLAS SE ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MALOOBCHOD

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom Vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se LENA NÁBYTEK, s.r.o. se sídlem Palackého 62, Všetuly, 769 01 Holešov, IČO: 255 38 021 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“),
 2. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“),
 3. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
 4. Zákon č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.lena.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

 1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním služeb při plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10-ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu. Následně pak budou všechny osobní údaje zlikvidovány.
 2. Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo/e-mail) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách.
 3. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 4. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 5. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 6. Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 7. Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcí a dalších obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.
 8. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány:
  • Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů,
  • V listinné podobě.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

 1. Obchodním partnerům Společnosti, např. dopravců, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika);
 2. Dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu), či povinna (např. orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Za Společnost jsou osobní údaje oprávněny zpracovávat tyto osoby:

 1. THP – oddělení odbytu, technické přípravy výroby, výroby, ekonomického oddělení, oddělení zásobování.
 2. Prodavači podnikové prodejny
 3. Právní zástupce Společnosti
 4. Daňový poradce Společnosti
 5. IT specialisté Společnosti

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3) písm. b) GDPR.

COOKIES

Pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve Vašem počítači, sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníka, k analytickému účelu portálů, příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení Vašeho prohlížeče, což však může vést ke snížení funkčnosti stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
Pokud nebudete souhlasit s pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) obratem zašlete zamítavé stanovisko na e-mailovou adresu: odbyt@lena.cz.

Tým společnosti: LENA NÁBYTEK, s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ČALOUNĚNÉ VÝROBKY

 • Všechny výrobky společnosti LENA NÁBYTEK, s.r.o. jsou určeny výhradně pro běžné použití v domácnosti, pokud není stanoveno jinak.
 • Čalouněný nábytek je určen podle druhu na sezení nebo spaní. Zamezte proto hrubému zacházení, jako je skákání po sedacích nebo lehacích plochách a podobně.
 • Sezení na jiných částech, než které jsou pro tento účel určeny, může vést k jejich zničení. Užívání výrobků jinak než je obvyklé, může ohrozit jejich správnou funkčnost, případně vést až k porušení celistvosti výrobku. Na toto poškození nebude brán ohled  při následné reklamaci.
 • Loketníky nejsou části určené k sezení. Slouží k podepření předloktí.  Jejich poškození z důsledku sezení nelze považovat za oprávněný důvod k reklamaci.
 • Pro každodenní spaní jsou určeny pouze postele a překlápěcí pohovky s pružinovým roštem. Příležitostné spaní (tzn. 1x až 5 x za měsíc) je možné u sedacích souprav, které jsou k tomuto účelu konstruovány.
 • Při manipulaci (přesouvání, přemisťování souprav nábytku) je VŽDY nutno soupravy či sestavy demontovat. Jinak může dojít k porušení spojovacího kování a součástí zajišťujících soudržnost jednotlivých dílů a částí.
 • Nosnost sedacích a lehacích ploch pro jednu osobu je do 110 kg. Pro sedací soupravy platí příslušný násobek.
 • Potahové látce, i když je kvalitní, nesvědčí přímé sluneční paprsky ani přímé sálavé teplo. Proto pro zachování správné barevnosti chraňte výrobek před těmito druhy záření.
 • Ani vlhké a příliš prašné prostředí není vhodné pro umístění nábytku. Při instalaci do nevhodných prostor, by mohlo dojít k nevratným změnám, které mají vliv na životnost a funkčnost výrobku.
 • Pro případné pozdější doobjednání dílů (taburet, křeslo……), ze stejné potahové látky a odstínu, pečlivě uschovejte ústřižek přiložené látky.
 • U volných polštářů a volných područek je doporučujeme pravidelně obracet, aby se opotřebovaly stejnoměrně.
 • Některé tkaniny vykazují při běžném používání optické změny vzhledu způsobené položením vlasu. Tato změna však není na závadu, ale je charakterem těchto potahových látek.
 • Mírné zvlnění potahové látky u čalouněných částí není závadou.
 • Nenechávejte na tkaninu působit drsné předměty (nýty džín, tvrdé švy, apod.), či drápky domácích zvířat. 

Životnost výrobků určuje především způsob, jakým s nimi zacházíme.

 NÁVOD K OŠETŘENÍ TKANINY VÝROBKŮ

 • Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, neboť toto výrazně prodlouží životnost potahové látky.
 • Potahové tkaniny ošetříte zcela běžnými šamponovacími prostředky k tomu určenými.
 • Při čištění používejte měkkou houbu či šamponovací hubici, nikdy však nesmí dojít k celkovému smočení látky.
 • Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem!
 • Při čištění nepoužívejte benzinové čističe či jiné organické rozpouštědla. Tyto látky rozpouští barvy na potahových látkách!
 • Tkanině v žádném případě neuškodí chemické čištění.
 • Na tkaninu působí nepříznivě vysoká prašnost. Tu lze vysávat běžným způsobem, hubicí bez kartáče.
 • Potahové látky s teflonovou povrchovou úpravou a se speciální povrchovou úpravou (MYSTIC) ošetřovat dle přiloženého návodu u výrobku.

Tým společnosti: LENA NÁBYTEK, s.r.o.